VŠEOBECNÉ UBYTOVACIE PODMIENKY UBYTOVATEĽA

Drevenice Terchová s.r.o., IČO 46732896, Na Bukovine 2367, 013 06 Terchová
zapísaná v obchodnom registri Oddiel: Sro, Vložka číslo: 56898/L

Prevádzkareň: 013 06 Terchová, Na Bukovine 2367

I. ÚČASTNÍCI ZMLUVNÉHO VZŤAHU:
1. Ubytovateľ: Drevenice Terchová s.r o., IČO 4673289, Na Bukovine 2367, 013 06 Terchová
2. Objednávateľ: Fyzická alebo právnická osoba objednávajúca ubytovania

II. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU:
Zmluvný vzťah medzi Ubytovatelom Drevenice Terchová s.r.o. a objednávateľom vzniká doručením záväznej objednávky objednávateľa ubytovateľovi /emailom, prípadne poštou/ a potvrdením ubytovateľa na nástup na pobyt zaslaným objednávateľovi /emailom, prípadne poštou/. Záväznou objednávkou objednávateľ potvrdzuje súhlas s týmito všeobecnými ubytovacími podmienkami uverejnenými na internetovej stránke ubytovateľa www.chatauhorcik.sk.

III. PLATOBNÉ PODMIENKY
Potvrdením ubytovateľa na nástup na pobyt sa ubytovateľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi ubytovanie a objednané služby a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť na účet ubytovateľa alebo v hotovosti cenu podľa platného cenníka ubytovateľa uverejneného na internetovej stránke ubytovateľa www.chatauhorčik.sk, ak nie je dohodnuté inak v Potvrdení ubytovateľa na nástup na pobyt, a to:
- 50 % zálohu bezodkladne po potvrdení súhlasu ubytovateľa na nástup na pobyt a zostatok dohodnutej ceny najneskôr 21 dní pred nástupom na pobyt.
- 100 % ceny bezodkladne po potvrdení súhlasu ubytovateľa na nástup na pobyt ak k nemu došlo v lehote kratšej ako 21 dní pred nástupom na pobyt.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA A UBYTOVANÝCH OSÔB
1. Objednávateľ je povinný:

 1. mať pri sebe platný doklad totožnosti
 2. riadiť sa platným ubytovacím poriadkom a týmito všeobecnými ubytovacími podmienkami
 3. uhradiť cenu pobytu a objednaných služieb pred nástupom na pobyt,
 4. uviesť v objednávke zoznam osôb, ktoré s ním budú v chate s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia trvalého bydliska, dokladu totožnosti /OP, pas/ a mená osoby/osôb, ktorej/ktorým môže ubytovateľ odovzdať kľúče od chaty,
 5. zaplatiť kauciu v sume 300 € v prípade rezervácie celej chaty, resp. pomernej časti podľa platného cenníka, pre prípad poškodenia chaty, okolia chaty, zariadenia chaty resp. straty kľúčov a pod. (ďalej len „chata“). Kaucia sa vracia pri ukončení pobytu, ak objednávateľ odovzdá predmet užívania v pôvodnom stave a nespôsobí škodu na chate,
 6. nahradiť ubytovateľovi spôsobenú škodu spoločne a nerozdielne s tými, ktorých uviedol v objednávke podľa bodu 4., a to aj škodu spôsobenú osobami, ktoré sa zdržiavali v chate počas pobytu objednávateľa,
 7. zaplatiť ubytovateľovi dohodnutú cenu aj v prípade, ak nenastúpi na pobyt z dôvodov na strane objednávateľa.

2. Objednávateľ má právo:

 1. na poskytnutie ubytovania a služieb podľa zmluvy.
 2. nastúpiť na pobyt o 15,00 hod. a uvoľniť priestory v deň odchodu do 10,00 hod.
 3. na zrušenie svojej účasti za dodržania stornovacích podmienok
 4. na reklamáciu prípadných nedostatkov poskytnutých služieb vrátane práva na ich odstránenie na mieste ubytovania tak, aby mohla byť včas a na mieste vykonaná náprava. V prípade, že obsah reklamácie nebude vyriešený na mieste je potrebné spísať ihneď reklamačný zápis, ktorý musí potvrdiť druhá strana.

3.  Objednávateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré môžu ubytovateľovi vzniknúť v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Objednávateľa alebo osôb, ktoré sa v ubytovacom zariadení nachádzajú a boli Objednávateľom uvedené v zozname ubytovaných, vyplývajúcich mu zo všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä zákonov, vyhlášok, nariadení, opatrení a pod.) , a to najmä nie však výlučne, vyplývajúcich mu z právnych predpisov a opatrení súvisiacich so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

V. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATEĽA
1. Ubytovateľ je povinný:

 1. poskytnúť ubytovanie a služby podľa zmluvy.
 2. bezodkladne oznámiť ubytovanému akékoľvek zmeny oproti pôvodnej zmluve v prípade, že nemôže dodržať pôvodne stanovený program, zabezpečiť rovnocenný program, služby obdobnej kvality alebo vrátiť cenu za tieto služby resp. jej pomernú časť zodpovedajúcu neposkytnutým službám.

2. Ubytovateľ je oprávnený:

 1. Zrušiť zmluvný vzťah – odstúpiť od zmluvy ak je uskutočnenie pobytu sťažené z dôvodu nepredvídateľných mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou ako vojna, živelné pohromy /zemetrasenie, povodne, ničivé búrky, požiare a pod./, povstanie, štrajky, alebo ak by bola inak ohrozená bezpečnosť, zdravie a život objednávateľa a tieto situácie nebolo možné pri uzatváraní zmluvy predvídať; v uvedených prípadoch môže ponúknuť objednávateľovi iný termín, alebo zrušiť pobyt bez nároku na vrátenie zálohy. V prípadoch uvedených v bode 1. tohto odstavca nevzniká objednávateľovi nárok na náhradu škody.
 2. odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby, ak ubytovaný v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo porušuje ubytovací poriadok alebo tieto všeobecné ubytovacie podmienky. V prípadoch uvedených v bode 2. tohto odstavca nevzniká objednávateľovi nárok na vrátenie platby za pobyt ani nárok na náhradu škody.

VI. PODMIENKY UŽÍVANIA CHATY
1. Poskytnutie pobytu podmieňuje ubytovateľ :
a) osobám mladším ako 15 rokov pobytom sprevádzajúcej plnoletej osoby počas celej doby pobytu,
b) osobám mladším ako 18 rokov súhlasom zákonného zástupcu v prípade, ak sa neplnoletý zúčastní pobytu bez neho,
2. Ubytovanie je povolené len osobám, ktoré netrpia infekčnou chorobou.
3. V chate platí zákaz prijímania návštev a ich prenocovania bez súhlasu ubytovateľa.
4. V interiéri chaty platí zákaz používania športových potrieb určených pre exteriéry (lopty, tenisové rakety, sánky a pod.,) ako aj zákaz vnášania športových potrieb do izieb (lyže, bicykle a pod.,) a zákaz pohybu v objekte v športovej obuvi – doporučuje sa priniesť si vhodne prezuvky.
5. Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
6. Ubytovateľ má právo vstúpiť do chaty a izieb za účelom vykonania povinností, vyplývajúcich z prevádzkovania chaty ako aj nevyhnutných opráv a údržby, odstránenia havarijného stavu a pod.).
7. Exteriér a interiér chaty je udržiavaný a funkčný, zistené nedostatky je potrebné ihneď oznámiť ubytovateľovi.
8. V chate platí ZÁKAZ premiestňovať zariadenie (postele, nábytok...), robiť úpravy a opravy zásahy do sietí a inštalácie (zákaz manipulácie a prestavovania audio - video zariadení).
9. PLATÍ ZÁKAZ VYNÁŠAŤ zariadenie interiéru chaty DO EXTERIEROV (periny, deky, nábytok a pod..)
10. V celom objekte chaty platí prísny zákaz fajčenia.
11. Ubytované osoby sú povinné vykonať opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v chate a v jej bezprostrednej blízkosti a sú povinné dodržiavať nočný kľud v čase od 22.00 hod – 6.00 hod.
12. Pred odchodom z chaty sú ubytované osoby povinné uzatvoriť vodovodné kohútiky, zhasnúť osvetlenie, vypnúť elektrické spotrebiče, zatvoriť okná a uzamknúť dvere. Za stratu kľúča je účtovaný samostatný poplatok.
13. Za nadspotrebu elektrickej energie počas zimnej sezóny môže byť účtovaný doplatok.
14. Ubytované osoby sú povinné zanechať chatu čistú, riady umyté. Ubytovateľ si vyhradzuje pravo v prípade silného znečistenia objektu (blato, zvratky a pod....) ponechať kauciu alebo jej časť podľa rozsahu znečistenia chaty.

VII. ZRUŠENIE POBYTU OBJEDNÁVATEĽOM A ZMENY V REZERVÁCII
a) Objednávateľ má právo kedykoľvek pred nástupom ubytovania písomne zrušiť objednávku - odstúpiť od zmluvy (ďalej len „storno“). Zmluva zaniká doručením storna Ubytovateľovi /emailom, prípadne poštou/.
b) Stornovacie poplatky sa účtujú z celkovej ceny pobytu za každú fyzickú osobu prihlásenú na pobyt v závislosti od doby doručenia storna ubytovateľovi pred nástupom na pobyt v nasledujúcej výške:
do 21 dní - 50% z ceny objednaných služieb
20 - 8 dní - 80% z ceny objednaných služieb
7 - dní a menej - 100% z ceny objednaných služieb
Stornovacie poplatky sa vzťahujú i na zmenu termínu, mena alebo zmenu objednaných služieb zo strany objednávateľa, ak nie je dohodnuté s ubytovateľom písomne inak.

STORNOVACÍ POPLATOK pre pobyty v termíne Silvester ( 25.12.-10.1.) 
Odo dňa zaslania objednávky do 90dní pred nástupom na pobyt - 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb
30 až 89 dní pred nástupom na pobyt - 80% z ceny objednaných a potvrdených služieb
29 a menej dní pred nástupom na pobyt -  100% z ceny objednaných a potvrdených služieb

VIII. Platnosť
1. Tieto Všeobecné ubytovacie podmienky platia pre všetkých účastníkov pobytov . Vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 20.02.2020
2. Ubytovateľ si vyhradzuje právo aktualizácie a zmien týchto Všeobecných ubytovacích podmienok.
3. Tieto Všeobecné ubytovacie podmienky sú nedeliteľnou súčasťou zmluvy s objednávateľom vzniknutej podľa čl II. a sú voľne k dispozícii na všetkých chatách a webovej stránke ubytovateľa www.chatauhorcik.sk.

V Terchovej dňa 03.11.2020 Ubytovateľ: Drevenice Terchová s.r.o., IČO 46732896
 

zatvoriť

 

© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tvorba webstránok: Intensic
Nájdete nás aj tu: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Máte otázku ohľadom ubytovania, chcete vedieť, či je voľný termín?

Vaše meno: *

Váš e-mail: *

Váš telefón: *

Vaša otázka: *