Vychylovka - skanzen a historická lesná úvraťová železnica

Skanzen VychylovkaNárodopisná expozícia Vychylovka Skanzen v prírode Kysuckého múzea v Čadci, je lokalizovaná do doliny Chmúra v katastri obce Nová Bystrica, časť Vychylovka, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Kysuce.

Otváracie hodiny vo Vychylovke 2018:
28. apríl - 28. október 2018

Otvorené: denne
pondelok - piatok:
9.00 - 17.00  hod.
sobota - nedeľa: 9.00 - 18.00 hod.

Prehliadky so sprievodcom začínajú od pokladne

9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 15.45, 16.30*

* sobota, nedeľa 

Posledný vstup bez sprievodcu:

  • pondelok - piatok: 16.15 hod.
  • sobota - nedeľa: 16.45 hod.

 

Prípravy na vznik expozície Vychylovka - múzea v prírode sa začali krátko po vzniku Kysuckého múzea a základný kameň tejto expozície bol položený 11. 10. 1974. Prioritná bola záchrana najcennejších pamiatok ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica.


Do roku 1981, kedy bola sprístupnená prvá časť expozície, sa vybudovalo 22 z celkove plánovaných 69 objektov expozície múzea v prírode vo Vychylovke. Národopisná expozícia sa usiluje o rekonštrukciu sídelnej krajiny a životného prostredia, s prezentáciou ľudovej architektúry a spôsobu života i kultúry ľudu na Kysuciach v druhej polovici 19. storočia a prvej polovici 20. storočia.

Väčšia časť doteraz vybudovanej expozície vo Vychylovke je prenesená z dnes už neexistujúcej obce Riečnica - zrubové obytné domy a hospodárske stavby z usadlostí Rybovia, Do Potoka, ktorú tvorí obytný dom s podstavanou maštaľou, stodola s pivnicou, maštaľ s ovčínom a kotercom, ale aj obytný dom s hospodárskymi staviskami - stodolou a ovčínom bývalého riečnického richtára Adama Poništa.
Kopaničiarske osídlenie reprezentuje usadlosť u Hruškuliaka, ktorú predstavujú dva obytné domy, stodola a maštaľ so sýpkou.
Ďalšie objekty sú z obcí Oščadnica - zrubový obytný dom s archivoltovým portálom datovaným r. 1806, zrubový osempriestorový objekt Krčmy z Korne, zrubový dom pre lesných robotníkov z Dunajova a usadlosť Romanovia s dvoma zrubovými domami a dvomi hospodárskymi stavbami z Harvelky, ako aj Raganov mlyn tiež z Harvelky.

Technické stavby prezentuje vodný mlyn a píla s hrázdenou konštrukciou z obce Klubina. Zo sakrálnych stavieb sa tu nachádza murovaná kaplnka z prvej štvrtiny 19. storočia zo Zborova nad Bystricou a cintorín s kovovými krížmi, predstavujúci cintoríny na Kysuciach začiatkom tohto storočia.

V interiéroch vybraných objektov sú inštalované pôvodné zariadenia. Súčasťou expozície sú i pôvodné stavby - cholvarky - objekty sezónnych pastierskych obydlí, hojne využívané v minulosti.
Políčka pri domoch prezentujú trojpoľný systém hospodárenia, ktorý bol zaužívaný na Kysuciach.

Sezónna prevádzka v národopisnej expozícii je každoročne v mesiacoch máj - október, kedy múzeum ponúka návštevníkom množstvo nedeľných tematických programov s ukážkami tradičných výrobných techník a dramatických prejavov z oblasti rodinnej, kalendárovej a pracovnej obyčajovej tradície v podaní folklórnych skupín, súborov a ľudových hudieb kysuckého regiónu.

Múzeum kysuckej dediny
023 05 Nová Bystrica - Vychylovka
správa MKD: +421 41 4397350
pokladňa: +421 41 4397219
fax: +421 41 4335290
e-mail: skanzen@kysuckemuzeum.sk
Otvorené: denne
pondelok - piatok: 9.00 - 17.00 hod.
sobota - nedeľa: 9.00 - 18.00 hod.

Prehliadky so sprievodcom začínajú od pokladne
9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.30*
* sobota, nedeľa

Posledný vstup bez sprievodcu
pondelok - piatok 16.15 hod.
sobota - nedľa 16.45hod.

Minimálny počet na prehliadku skanzenu je 8 osôb.

 

CENNÍK  SKANZEN VYCHYLOVKA 2018

Vstupné
zadarmo deti do 3 rokov
2,00 € deti od 3 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov - po predložení platného štud. Preukazu
2,00 € držitelia preukazu ITIC, ISIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
2,00 € seniori nad 62 rokov (po predložení OP)
2,00 € invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo ZŤP-S (doprovod)-zadarmo
4,00 € dospelí

Rodinné vstupné
10,00 € 2 dospelí + 2 deti
12,00 € 2 dospelí + 3 deti

Cenník pre skupiny žiakov a študentov
- skupiny žiakov, študentov do 10 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) - vstupné zadarmo, 2. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- skupiny žiakov, študentov 10-20 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 2x dozor (učitelia) - vstupné zadarmo, 3. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- skupiny žiakov, študentov 20-30 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 3x dozor (učitelia) - vstupné zadarmo, 4. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- v prípade skupín detí do 3 rokoch (vstup zadarmo) si každá osoba ako dozor hradí vstupné v plnej výške 4,00 €

- organizované skupiny (zájazdy) nad 15 osôb hlásiť vopred telefonicky alebo e-mailom
- organizované skupiny (zájazdy) - do 20 osôb - 2 osoby (sprievodca + vedúci skupiny) - vstupné zadarmo, účastníci skupiny - vstupné podľa kategórie (dospelí 4,00 €, deti 2,00 €)
- organizované skupiny (zájazdy) - nad 20 osôb - 2 osoby (sprievodca + vedúci skupiny) - vstupné zadarmo, 2. sprievodca - vstupné 2,00 € ostatní - vstupné podľa kategórie (dospelí - 4,00 €, deti 2,00 €)

- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné

Cenník služieb
12,00 € komerčné fotografovanie areálu a jednotlivých objektov (aj mobilné), fotografovanie svadby*
12,00 € komerčné kamerovanie areálu a jednotlivých objektov (aj mobilné), kamerovanie svadby*
5,00 € denný prenájom krytého stánku (vrátane predajného miesta)
3,00 € denný prenájom miesta v areáli za účelom predaja tovaru

 

Historická lesná úvraťová železnica

Vychylovka - železnicaHistorická lesná úvraťová železnica (HLÚŽ) tvorí organickú súčasť Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici - Vychylovke. Je zachovanou a funkčne obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej lesnej železnice (KOLŽ), ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc vybudovaných v roku 1915 - 1918, kysuckej - z Oščadnice do Chmúry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej - z Lokce do Erdútky (terajšej Oravskej Lesnej). Spojenie oboch železníc sa uskutočnilo vybudovaním spojovacej trate z Erdútky do Chmúry. Po spojení dosiahla celková dĺžka KOLŽ vyše 110 km, z toho 61 km hlavnej trate, zbytok tvorili odbočky, ktoré sa budovali, rušili, predlžovali alebo skracovali podľa potreby odvozu vyťaženého dreva. Prevádzka na KOLŽ bola ukončená na konci roku 1971 z dôvodu jej zrušenia a okrem 8 km dlhého úseku Chmúra - Tanečník, v ktorom sa nachádzal cenný úvraťový systém, bola ostatná trať demontovaná. Pomocou úvraťového systému sa prekonávalo väčšie prevýšenie (217,69 m) na pomerne krátkom úseku (vzdušná vzdialenosť 1500 m). Úvraťový systém HLÚŽ je jeden z dvoch, ktoré sa do súčasnosti zachovali v Európe.

V roku 1974 prevzalo zachovanú časť zrušenej KOLŽ, vrátane koľajových vozidiel do správy Kysucké múzeum v Čadci so zámerom jej funkčnej obnovy a nového spoločenského využitia formou múzejnej železnice v národopisnej expozícii. Popri rekonštrukcii 2,7 km dlhej časti trate v úseku Chmúra - Kubátkovia, ktorá sčasti prechádzala cez areál expozície v prírode, sa múzeum zameralo aj na doplnenie parku koľajových vozidiel. Po začatí prevádzky Múzea kysuckej dediny sa na zachovanej časti železnice uskutočňovali ukážkové jazdy historických vlakov. Po generálnej oprave trate v úseku Kubátkovia - Beskyd, zachovanej a funkčne obnovenej časti železnice, ktorá od roku 1991 nesie názov Historická lesná úvraťová železnica, začala od roku 1995 úradne povolená osobná doprava v úseku Kubátkovia - Chmúra - 1. úvrať, čím začala HLÚŽ plniť funkciu múzejnej železnice a stala sa samostatnou expozíciou Kysuckého múzea. Zachovaný úsek bývalej KOLŽ o dĺžke 8 km medzi Chmúrou (Vychylovka) a Tanečníkom (Oravská Lesná) s unikátnym úvraťovým systémom, bol ako technická pamiatka vyhlásený v roku 1991 za národnú kultúrnu pamiatku SR. V správe Kysuckého múzea je úsek od stanice Kubátkovia (0,0 km) po sedlo Beskydu (7,64 km), tj úsek ležiaci na území regionu Kysuce.

Funkcie HLÚŽ:
- dokumentačno-prezentačná, t. j. zachovanie dokumentu z dejín lesnej dopravy a techniky, ako aj jeho múzejná prezentácia
- prevádzková funkcia na prepravu návštevníkov skanzenu
Súčasťou inventára HLÚŽ sú historické parné a motorové rušne, vozne a pod. Kysucké múzeum je poverené komplexnou dokumentáciou lesných železníc na Slovensku. Železnica premáva počas sezónnej prevádzky v mesiacoch máj - október.

Historická lesná úvraťová železnica
023 05 Nová Bystrica - Vychylovka
Správa HLÚŽ a pokladňa: +421 41 4397219
fax: +421 41 4335290
e-mail: zeleznicka@kysuckemuzeum.sk

Sezónna prevádzka:
28. apríl - 28. október 2018
Otvorené: denne
pondelok - piatok:
9.00 - 17.00 hod.
sobota - nedeľa: 9.00 - 18.00 hod.

Trasa historických vlakov:
stanica Skanzen - stanica Chmúra - 1.úvrať a späť (celkom 5 km)

Odchody vlakov zo stanice Skanzen:

  • Pondelok - piatok: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 hod.
  • Sobota - nedeľa: 9.15, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 hod.

Vlak o 17.00 hod. premáva v soboty a nedele.
Vlaky sú vypravované zo stanice Skanzen. Vlak bude vypravený len v prípade, že v ňom bude minimálne 10 cestujúcich.

CENNÍK  VSTUPNÉ na lesnú železnicu vo Vychylovke

Vstupné
zadarmo deti do 3 rokov
2,00 € deti od 3 rokov, žiaci, študenti do 26 rokov - po predložení platného štud. Preukazu
2,00 € držitelia preukazu ITIC, ISIC s platnou prolongačnou známkou (po predložení)
2,00 € seniori nad 62 rokov (po predložení OP)
2,00 € invalidná osoba s preukazom ZŤP alebo ZŤP-S (doprovod)-zadarmo
4,00 € dospelí

Rodinné vstupné
10,00 € 2 dospelí + 2 deti
12,00 € 2 dospelí + 3 deti

Cenník pre skupiny žiakov a študentov
- skupiny žiakov, študentov do 10 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 1x dozor (učiteľ) - vstupné zadarmo, 2. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- skupiny žiakov, študentov 10-20 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 2x dozor (učitelia) - vstupné zadarmo, 3. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- skupiny žiakov, študentov 20-30 osôb - žiaci, študenti - 2,00 €/osoba + 3x dozor (učitelia) - vstupné zadarmo, 4. osoba (dozor) - vstupné 2,00 € (ostatné osoby podľa cenníka)
- v prípade skupín detí do 3 rokoch (vstup zadarmo) si každá osoba ako dozor hradí vstupné v plnej výške 4,00 €

- organizované skupiny (zájazdy) nad 15 osôb hlásiť vopred telefonicky alebo e-mailom
- organizované skupiny (zájazdy) - do 20 osôb - 2 osoby (sprievodca + vedúci skupiny) - vstupné zadarmo, účastníci skupiny - vstupné podľa kategórie (dospelí 4,00 €, deti 2,00 €)
- organizované skupiny (zájazdy) - nad 20 osôb - 2 osoby (sprievodca + vedúci skupiny) - vstupné zadarmo, 2. sprievodca - vstupné 2,00 € ostatní - vstupné podľa kategórie (dospelí - 4,00 €, deti 2,00 €)

- novinársky preukaz - voľný vstup len v prípade, keď novinár robí reportáž na základe našej objednávky alebo návštevu má odsúhlasenú riaditeľom KM (všetko v písomnej forme)
- policajný preukaz - voľný vstup len pri zásahu, vyšetrovaní prípadu, v opačnom prípade policajný preukaz neoprávňuje k voľnému vstupu, platí plné vstupné

 

Späť na Hrady, zámky, múzeá

© 2024 Rezort Uhorčík ***, Terchová.
Tvorba webstránok: Intensic
Nájdete nás aj tu: YouTube, Facebook, Instagram
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Zatvoriť
Ikona Bublina
Môžeme Vám poradiť?
Ikona Skryť Ikona Zatvoriť
Máte otázku ohľadom ubytovania, chcete vedieť, či je voľný termín?

Vaše meno: *

Váš e-mail: *

Váš telefón: *

Vaša otázka: *